Afdrukken

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is de mogelijkheid ontstaan voor een ondernemer om een klacht in te dienen over een concrete aanbesteding.

Klacht versus vraag

Een aanbestedingsprocedure kan aanleiding geven tot inhoudelijke vragen of opmerkingen over de aanbestedingsprocedure of over de wijze van aanbesteden. Deze vragen en opmerkingen kan een ondernemer stellen tijdens de aanbestedingsprocedure en deze worden beantwoord in de Nota van Inlichtingen. Blijft naar de mening van de ondernemer een reactie uit of is hij het niet eens met de reactie dan kan hij een klacht indienen.

Wat is een klacht bij aanbestedingen?

Een klacht, in dit verband, is een schriftelijke melding van een ondernemer die belang heeft bij de aanbesteding, waarbij de ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt. Dit klachtenmeldpunt is een ervaren en onafhankelijk inkoper die is aangewezen om klachten te behandelen. In het beschrijvend document van de aanbesteding vindt u het mailadres van het klachtenmeldpunt. U kunt de klacht indienen door een e-mail te verzenden waarin u aangeeft:

De klachtenprocedure

De verdere behandeling van een klacht is beschreven in de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure (is gelijk aan de landelijke klachtenprocedure) kunt u hier downloaden: Klachtenprocedure ISNV

Gevolgen van de klachtenprocedure

Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De aanbestedende dienst is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de procedure.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Een ondernemer kan, na het doorlopen van de procedure bij het klachtenmeldpunt, de klacht vervolgens voorleggen aan de landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts.

Het klachtenmeldpunt kan (op verzoek van de ondernemer of de aanbestedende dienst) ook voorstellen dat de klacht voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts, voordat door de aanbestedende dienst wordt beslist.

Het formulier voor het indienen van een klacht bij de Commissie voor Aanbestedingsexperts kunt u hier downloaden: Klachtenformulier Commissie van Aanbestedingsexperts 

Indien een ondernemer een kort geding heeft aangespannen staat de weg naar de Commissie van Aanbestedingsexperts niet meer open.